• Płatność z góry
 • Szybka dostawa
 • Kupuj Bezpiecznie


Informacje dotyczące ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego GERRY WEBER. Aby niniejsza Polityka prywatności była bardziej czytelna, w dalszej części dokumentu używany jest termin „GERRY WEBER“.

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kontakt w przypadku ewentualnych pytań

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstr. 8
33790 Halle i. Westf.

Numer telefonu: 00800 999 22 333 (international free phone number)

service@gerryweber.com

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych:

GERRY WEBER Retail GmbH
Inspektor ochrony danych
Neulehenstr. 8
33790 Halle i. Westf.
datenschutz@gerryweber.com

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez GERRY WEBER:        

W zależności od relacji z klientem przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych użytkowników:

 • dane kontaktowe (np. nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)
 • dane do umowy w ramach programu kart lojalnościowych (numer klienta, sprzedaż, stan punktów)
 • dane dotyczące płatności i rozliczeń (np. dane bankowe)

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe dotyczące użytkowników będą przetwarzane dla następujących celów i w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • realizacja programu kart lojalnościowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przetwarzanie danych w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przetwarzanie danych na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO)
 • rozpatrywanie skarg

Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f RODO) firmy GERRY WEBER obejmuje wykorzystanie i analizę danych osobowych użytkownika dla następujących celów:

 • podstawowe informacje dotyczące kolekcji, produktów i usług
 • działania mające na celu poprawę i rozwój usług oraz produktów, aby umożliwić indywidualne podejście do użytkowników i proponować im odpowiednio wyselekcjonowane oferty oraz produkty
 • prowadzenie badań rynkowych i opinii publicznej
 • tworzenie i dbałość o przejrzystość i jakość naszych produktów, usług i komunikacji
 • kontakt z biurami informacji kredytowej (np. Schufa, Creditreform) w celu oszacowania kondycji finansowej i ryzyka niewypłacalności
 • ustalenie adresu
 • ocena zdolności kredytowej

Ponadto GERRY WEBER przetwarza dane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. wynikających z wymogów prawa handlowego lub podatkowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Pochodzenie danych osobowych użytkowników

GERRY WEBER gromadzi dane osobowe użytkowników bezpośrednio od nich, np. w formularzu rejestracyjnym do programu kart lojalnościowych lub podczas rejestracji do subskrypcji newslettera. 

 

Ujawnienie danych osobowych stronom trzecim (odbiorcom)

Dane osobowe użytkowników są ujawniane lub przekazane osobom trzecim w ramach realizacji wyżej wymienionych celów. Przykładowi odbiorcy danych osobowych:

 • dostawcy usług płatniczych i dostawcy usług IT
 • biura informacji kredytowej (Infoscore, Creditreform, Schufa)
 • callcenter
 • agencje marketingowe
 • instytuty badań rynkowych
 • partnerzy serwisowi i współpracujący
 • firmy windykacyjne
 • dostawcy usług poligraficznych i wysyłkowych
 • dostawca usług niszczenia danych
 • doradcy i firmy konsultingowe
 • partnerzy sprzedaży hurtowej

 

Jeśli dane są przekazywane dalej, to z reguły odbywa się to w ramach realizacji zamówienia. W takim przypadku nasi usługodawcy są zobowiązani umownie do zapewnienia bezpiecznego, poufnego i prawidłowego przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim na terytorium Unii Europejskiej (UE), o ile GERRY WEBER działa na terenie tych krajów. Przekazywanie danych poza UE (do krajów trzecich) lub do organizacji międzynarodowych ma miejsce wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków określonych w art. 44 ff RODO.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane dla w.w. celów przez okres konieczny do ich realizacji, jeśli nie istnieją inne zobowiązania prawne w zakresie przechowywania danych (kodeks handlowy, kodeks podatkowy) lub powody prawne do ich przechowywania. Oznacza to, że GERRY WEBER usunie dane osobowe użytkownika najpóźniej po wygaśnięciu ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych, z reguły 10 lat po rozwiązaniu umowy.

 

Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych

W odniesieniu do swoich danych osobowych użytkownik ma następujące prawa:

 • prawo dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do korekty danych, jeśli przechowywane dane dotyczące użytkownika są nieprawidłowe, nieaktualne lub nieprawdziwe (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych, jeśli przechowywanie jest niedozwolone, spełnia cel przetwarzania danych, w związku z czym nie jest już konieczne lub jeśli użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 lit. a) do d) RODO (art. 18 RODO),
 • prawo do przekazania udostępnionych przez użytkownika danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego do tej pory na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO), oraz
 • prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Właściwy dla nas krajowy komisarz do spraw ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, tel. 0211 384 24-0, Fax: 0211 38424-10; e-mail: poststelle@ldi.nrw.de (ldi.nrw.de).

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili i bez podania przyczyny użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i/lub badania rynku.

Po otrzymaniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego i/lub badań rynkowych i usuniemy te dane, jeśli ich przetwarzanie nie będzie konieczne do innych celów (np. do realizacji umowy).

W każdej chwili użytkownik może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, które opiera się na uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika (z podaniem tych powodów). Zasadniczo w przypadku uzasadnionego sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych dla powyższych celów i usuniemy je, z wyjątkiem gdy będziemy w stanie udowodnić istotne powody przemawiające za przetwarzaniem danych, które przeważą nad ochroną interesów, praw i wolności użytkownika, lub też przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Wszelkie sprzeciwy prosimy przesłać na adres podany na początku.

 

Informacje o ochronie danych osobowych dotyczące ich dalszego wykorzystywania

O ile nie ustalono inaczej, przedstawione informacje dotyczą również poniższych metod wykorzystywania danych w szczególny sposób.

 

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputera wywołującego tę stronę.

W tym przypadku gromadzone są następujące dane:

 • informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca usług internetowych użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • witryny, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
 • witryny, które system użytkownika wywołuje za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przechowywanie w plikach dziennika naszego systemu odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W takim kontekście nie dokonuje się oceny danych dla celów marketingowych.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika naszego systemu ma to miejsce najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest również przechowywanie danych wykraczające poza ten zakres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane w taki sposób, że przypisanie do użytkownika wywołującego stronę nie jest już możliwe.

 

Cookies

„Cookie" to mały plik danych, który jest przesyłany ze strony internetowej na dysk twardy komputera użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie, gdy użytkownik przegląda naszą stronę, dokonuje zakupów, prosi o informacje lub dokonuje personalizacji i rejestruje się w celu korzystania z określonych usług. Jeśli użytkownik zaakceptuje pliki cookie na naszej stronie internetowej, nie mamy dostępu do jego informacji osobowych, ale przy pomocy tych plików cookie możemy zidentyfikować komputer. Pliki cookie dzieli się na "sesyjne" i "trwałe” pliki cookie.

Pliki cookie "sesyjne" nie pozostają na komputerze użytkownika, gdy opuszcza on naszą stronę internetową lub zamyka przeglądarkę. Gromadzone przez nas informacje pozwalają nam na analizę schematów i struktur korzystania z naszej strony internetowej. W ten sposób możemy optymalizować naszą stronę internetową poprzez ulepszanie jej zawartości lub personalizacji i uproszczenie jej użytkowania.

Pliki cookie "trwałe" to pliki cookie, które pozostają na komputerze użytkownika. Służą one do uproszczenia usług związanych z zakupami, personalizacją i rejestracją. Pliki cookie mogą zawierać na przykład to, co użytkownik wybrał do zakupu podczas kontynuowania zakupów. Ponadto, wystarczy tylko raz wprowadzić hasło na stronach, które wymagają loginu. Pliki cookie "trwałe" użytkownik może usuwać ręcznie.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Zazwyczaj użytkownik może jednak odrzucić pliki cookie lub selektywnie zaakceptować niektóre z nich, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie, określone dodatki mogą nie być dostępne na naszej stronie internetowej, a niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać się poprawnie.


trbo

Korzystamy z usług firmy trbo GmbH, Leopoldstraße 41 w 80802 Monachium. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania, trbo zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia danych osobowych, chyba że usunięcie jest sprzeczne z obowiązkowymi ustawowymi obowiązkami przechowywania. Odwołanie, jak również wniosek o udzielenie informacji można złożyć nieformalnie pocztą na adres trbo GmbH, Leopoldstraße 41, 80802 Monachium lub w każdej chwili pocztą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę pocztową info@trbo.com. Możesz wypisać się z śledzenia trbo tutaj: http://track2.trbo.com/optout.php
Możesz sprzeciwić się przechowywaniu Twoich zanonimizowanych danych o odwiedzających, aby w przyszłości nie były one już gromadzone. Profile użytkowników są gromadzone zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o telemediach i są tworzone na podstawie identyfikatorów użytkowników (pseudonimów). Adresy IP nie są wykorzystywane w tym celu i analiza zachowań użytkowników z wykorzystaniem pełnych adresów IP wyraźnie nie ma miejsca. Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@trbo.com. W postanowieniach dotyczących ochrony danych trbo wyraźnie odnosi się do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania i daje użytkownikowi możliwość wyrażenia sprzeciwu w jasnej formie. Pseudonimizowane dane użytkowe są automatycznie usuwane na żądanie użytkownika lub gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne.
Dalsze informacje można znaleźć w regulaminie ochrony danych trbo, dostępnym na stronie https://www.trbo.com/privacy-policy/.

Kameleoon

Ta strona korzysta z usługi personalizacji i analizy internetowej Kameleoon. Program umożliwia analizę zachowań użytkowników w oparciu o (zautomatyzowane) segmentacje użytkowników. Dzięki analizie danych z plików dziennika możemy określić, w jaki sposób poszczególne segmenty użytkowników odwiedzają witrynę, jakie strony docelowe są odwiedzane i jak można osiągnąć wzrost współczynnika klikalności. System analizuje Twoje zachowanie i jego kontekst podczas korzystania z tej strony internetowej i anonimowo przyporządkowuje je do grup docelowych.

Do analiz, jak opisano powyżej, wykorzystywane są pliki cookie/local storage przeglądarki, które są powiązane z pseudonimowym identyfikatorem. Twój adres IP jest całkowicie zanonimizowany i nie jest przechowywany. Informacje generowane przez cookie/local storage na temat korzystania z tej strony są przekazywane na serwer Kameleoon w Niemczech i tam przechowywane w formie zbiorczej i pseudonimowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Kameleoon nie jest łączony z innymi danymi Kameleoon.

Korzystanie z Kameleoon służy do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie, abyśmy mogli regularnie ulepszać naszą ofertę. Podstawą prawną przechowywania plików cookie jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DS-GVO). Dalsza ocena zgromadzonych danych odbywa się przez okres maksymalnie 365 dni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo dezaktywować śledzenie przez Kameleoon (a tym samym uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej do Kameleoon, jak również przetwarzanie tych danych przez Kameleoon), klikając na ten link: https://www.gerryweber.com/pl-pl/?kameleoonOptout=true.

 

Criteo

Na tej stronie internetowej gromadzimy i przechowujemy dane dla celów marketingowych i optymalizacyjnych przy użyciu technologii Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja).

Te technologie Criteo umożliwiają ocenę naszych kampanii reklamowych i treści promocyjnej. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimami. W tym celu korzystamy z plików cookie. Dane zgromadzone przy użyciu technologii Criteo bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą, nie będą wykorzystywane do identyfikacji danych osobowych użytkownika odwiedzającego niniejszą stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi za pośrednictwem nośnika pseudonimu. Criteo analizuje zachowania w sieci na podstawie algorytmu, aby móc wyświetlać następnie na innych stronach internetowych ukierunkowane rekomendacje produktów w formie spersonalizowanych banerów reklamowych (tzw. publishery). Dane nie są wykorzystywane w inny sposób ani przekazywane osobom trzecim. Szczegółowe informacje dotyczące technologii Criteo są dostępne w Polityce prywatności Criteo.

Korzystanie z Criteo powoduje wczytywanie dodatkowych pikseli partnerów umownych, z którymi Criteo współpracuje. Zestawienie wszystkich publisherów i sieci wczytujących piksele Criteo można znaleźć tutaj.

W dowolnym momencie użytkownik może również sprzeciwić się spseudonimizowanej analizie swojego sposobu korzystania z Internetu. W następującym linku Criteo dostępna jest instrukcja wyłączenia usługi Criteo.

Należy pamiętać, że po ewentualnym wyłączeniu usługi wyświetlania spersonalizowanych reklam od Criteo i innych partnerów reklamowych użytkownik w dalszym ciągu będzie otrzymywał reklamy, które jednak nie będą w tak wysokim stopniu dostosowane do jego zainteresowań i przyzwyczajeń .

 

CRM

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM), czyli w oprogramowaniu do obsługi klienta. System ten umożliwia realizację działań wspierających w centralnej bazie danych. Przetwarzanie danych klientów użytkownika w CRM odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów i z reguły za zgodą użytkownika. CRM umożliwia indywidualną obsługę i odpowiednio dobrane podejście do każdego klienta. Rozróżniamy tu:

 • zamówienia gości
 • stałych klientów
 • klientów otrzymujący newsletter
 • posiadaczy kart klienta

 

W ramach CRM przetwarzamy w tym celu informacje o klientach. W zależności od statusu klienta jest to imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, koszyk, zamówienia, bony, reklamacje, metody płatności i udziały w konkursach.

 

econda

W celu zaprojektowania i zoptymalizowania naszej strony internetowej odpowiednio do potrzeb użytkowników, z zastosowaniem rozwiązań i technologii firmy econda GmbH (www.econda.de) gromadzone i przechowywane są anonimowe dane, a na podstawie tych danych tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. W tym celu można wykorzystać pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowników nie są łączone z danymi za pośrednictwem nośnika pseudonimu. Adresy IP są w szczególności anonimizowane bezpośrednio po ich otrzymaniu. Na stronie www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html odwiedzający naszą stronę internetową mogą w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych.

 

Facebook

Korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dzięki temu możliwe będzie śledzenie zachowania użytkownika, gdy kliknie on w reklamę na Facebooku i zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy. Procedura ta służy ocenie efektywności reklam na Facebooku, do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zgromadzone dane są dla nas anonimowe, dlatego nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dlatego możliwe jest powiązanie ich z konkretnym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystać je do swoich celów reklamowych zgodnie z wytycznymi opisującymi zasady dotyczące wykorzystywania danych przez Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). W tym celu na komputerze użytkownika może być również przechowywany plik cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Facebook przyporządkowywał zgromadzone informacje bezpośrednio do konta użytkownika na Facebooku, może wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. W tym celu użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Aktualne informacje dotyczące Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) znajdują się tutaj:
https://www.facebook.com/business/gdpr#Wichtige-Rechtsgrundlagen.

 

Flowbox

We use Flowbox to share Instagram posts – in the form of images and videos – from our community for marketing purposes in our online shop, on our social media channels and in email marketing. For this purpose, we ask for permission in the comments section of each post on Instagram, which can be granted by the respective user with the answer "#yesgerry".

By replying to our permission request with "#yesgerry" you agree to the following terms and usage rights:

 1. You grant GERRY WEBER Retail GmbH and GERRY WEBER International AG, hereinafter referred to as GERRY WEBER, permission to publish any image or video commented with #yesgerry for marketing purposes in our online shop www.gerryweber.com, social media and email marketing.
 2. This agreement grants a non-exclusive, royalty-free, perpetual licence.
 3. GERRY WEBER will at no time claim ownership rights to these photos or videos.
 4. You confirm that you are the owner of the transferred rights and that it is possible for you to effectively grant us these rights.
 5. Your username will be mentioned with the picture or video.
In summary, this means that all image and video rights remain with you, all persons depicted in the photos or videos consent to their use and GERRY WEBER's use of your photos or videos does not infringe any third party rights or otherwise violate any applicable law.

We reserve the right to stop using your photos or videos without giving a reason and to remove them from our marketing channels without notice or replacement.


Withdrawal of consent

Please contact us at online-marketing@gerryweber.com with your request, including your contact details and Instagram username. Your consent can be unilaterally revoked at any time, but only with effect for the future. After a plausibility check and a conversion period of two weeks, we will then remove all images or videos associated with the specified Instagram account from our websites and/or channels.

Further information about Flowbox can be found at: https://getflowbox.com/pl/Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk stron www firmy Google LLC („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Wytworzone przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej zwykle zostają przeniesione na serwer Google w USA i tam zapisane. W przypadku aktywnej anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na danej stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. W realizacji tych celów leży również nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych. Podstawę prawną do wykorzystywania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania już upłynął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Adres IP użytkownika przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików „cookies”, wybierając odpowiednie ustawienia własnej przeglądarki internetowej; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zablokować pobieranie danych wygenerowanych przez pliki „cookies” i dotyczących korzystania przez niego z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Pliki cookie typu opt-out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu danych podczas wizyt na tej stronie internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, pliki opt-out muszą być zainstalowane we wszystkich używanych systemach. Klikając tutaj, użytkownik umieszcza plik cookie opt- out: Deaktywacja Google Analytics.

Dalsze informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych znajdują się na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html i www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Na tej stronie internetowej kod Google Analytics uzupełniliśmy o funkcję "anonymizeIp()”. Dzięki temu gromadzenie adresów IP jest anonimowe.

 

Google AdWords Conversion Tracking

Jeżeli użytkownik odwiedzi naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę Google, Google Adwords umieści plik cookie, który traci ważność po 30 dniach. Informacje zebrane z wykorzystaniem tego pliku cookie wykorzystywane są do generowania statystyk konwersji. Oznacza to, że otrzymujemy informacje, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową i kupiło dany produkt za jej pośrednictwem w ciągu 30 dni. Identyfikacja tożsamości użytkownika nie jest w tym przypadku możliwa.

Informacje i sprzeciw:

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia, może wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z konkretnej domeny:

Google Adwords: googleadservices.com

Aktualne informacje dotyczące Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), i sposobu, w jaki Google chroni i przetwarza dane użytkowników, są dostępne na stronie https://privacy.google.com/businesses/ i https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

 

Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentów „Google Maps”. "Google Maps" to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google“.

Przy każdym wywołaniu tych komponentów Google ustawia plik cookie w celu przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której znajduje się komponent "Google Maps". Z reguły plik cookie nie jest usuwany po zamknięciu przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że użytkownik usunie go wcześniej ręcznie.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie przetwarzanie swoich danych, to istnieje możliwość wyłączenia usługi "Google Maps", które uniemożliwi przesyłanie danych do Google. W tym celu użytkownik musi wyłączyć funkcję Java Script w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi „Google Maps” lub będzie mógł z niej korzystać tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z "Google Maps" i informacji uzyskanych za pośrednictwem "Google Maps" odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z usług Google

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

oraz dodatkowymi Warunkami handlowymi dla „Google Maps”

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie osobistym w momencie uruchamiania "Google Maps", Google może gromadzić uzyskane w ten sposób informacje i adres IP użytkownika oraz inne informacje związane z przeglądarką oraz łączyć je z kontem użytkownika.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie i przechowywanie danych dotyczących jego osoby i zachowania podczas korzystania z naszej strony internetowej przez Google, to przed wejściem na naszą stronę musi wylogować się z innych aktywnych sesji.

 

Instagram

Na naszych stronach internetowych zintegrowano komponenty usługi „Instagram”. Instagram jest usługą, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, umożliwiającą użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach mediów społecznościowych.

Operatorem usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Instagram (Insta button), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera za pośrednictwem danego komponentu Instagram grafikę odpowiedniego komponentu od Instagram. W ramach tej technicznej procedury Instagram otrzymuje informację, jakie konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, to przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez tę osobę oraz podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej Instagram rozpoznaje, które konkretnie podstrony odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przez Instagram przypisywane do konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uruchomi jeden z przycisków Instagram na naszej stronie internetowej, to przesłane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram za pośrednictwem komponentów Instagram otrzymuje informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową wtedy, gdy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Instagramie; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła w komponenty Instagrama, czy też nie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na tego typu przekazywanie informacji na Instagram, to osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na help.instagram.com oraz www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Zapisywane są dane wpisane w masce wprowadzania, jak również data i godzina rejestracji oraz adres IP. Zgodę na przetwarzanie danych wyraża użytkownik. Możliwy jest również kontakt mailowy za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku gromadzone są dane osobowe użytkownika przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania lub wiadomości e-mail służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu lub rozmowy z użytkownikiem. Nasz uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest nawiązanie kontaktu lub rozmowy z użytkownikiem. Celem przetwarzania pozostałych danych osobowych jest zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im

Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane, aby automatycznie sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek oznak nadużyć w sklepie internetowym:

 • dane użytkownika do realizacji umowy (np. przedmiot zakupu, nazwa, adres pocztowy, adres e-mail, adres dostawy, sposób płatności i dane bankowe)
 • dane użytkowe dotyczące odwiedzin użytkownika w sklepie internetowym (np. informacje na temat rozpoczęcia, zakończenia i zakresu odwiedzanych stron internetowych oraz ścieżek zapisu)
 • Plik cookie (tj. mały plik tekstowy zapisany lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej) i/lub identyfikator użytkownika, które mogą zawierać anonimowe dane o urządzeniach używanych podczas odwiedzania stron internetowych (np. rozdzielczość ekranu lub wersja systemu operacyjnego) i za pomocą których można z pewnym prawdopodobieństwem rozpoznać urządzenia używane przez użytkownika podczas kolejnych wizyt.

W związku z tym użytkownik powinien zapewnić, że osoby trzecie, którym pozostawia urządzenia końcowe do użytkowania, zostaną odpowiednio poinformowane oraz że zaakceptują one opisane środki lub w przeciwnym razie nie będą odwiedzały naszego sklepu internetowego przy użyciu urządzeń końcowych użytkownika.

Dane użytkowe dotyczące wizyt na stronach internetowych pochodzą z bazy danych, w której przechowywane są pod pseudonimem. W celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im zatrudniliśmy firmę

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstr. 99
76532 Baden-Baden

jako podmiot przetwarzający. W przypadku podejrzenia o nadużycie, nasz pracownik sprawdzi ocenę i dowody, na których się ono opiera. Jeżeli umowa nie dojdzie do skutku, użytkownik zostanie o tym poinformowany i na jego prośbę przedstawione zostaną główne powody takiej decyzji. Użytkownik otrzyma wówczas możliwość przedstawienia swojego stanowiska drogą mailową na adres: service@gerryweber.com lub telefonicznie pod numerem: +800 5201 1850 (kostenlos), po czym decyzja zostanie rozpatrzona ponownie przez jednego z naszych pracowników. Procedurę tę można w każdej chwili i w przyszłości nieformalnie odwołać, wysyłając krótką wiadomość do GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen lub pisząc na adres e-mail service@gerryweber.com. Możemy wówczas nie wyrazić zgody na dalsze korzystanie ze sklepu internetowego GERRY WEBER.

Podstawą prawną w zakresie strony internetowej jest zgoda na zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz korzystanie i/lub użytkowanie naszych stron internetowych.

Podczas składania zamówienia, podstawą prawną jest zazwyczaj realizacja umowy w ramach zamówienia i wykonanie zlecenia w postaci zestawienia towarów i dostawy.

Dane użytkownika będą przechowywane przez cały czas trwania relacji handlowej. Po zakończeniu relacji handlowej dane są usuwane lub dane objęte obowiązkiem przechowywania, takie jak faktury i dowody dostawy, są blokowane.

 

Wysyłka newsletterów 

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość rejestracji do subskrypcji różnych newsletterów. Podczas rejestracji do wysyłki newslettera przekazywane są do nas dane z maski wprowadzania. Ich przetwarzaniem zajmuje się Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Straße 1, 12489 Berlin, Germany. W tym celu firma GERRY WEBER zawarła z Emarsys umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania danych po rejestracji do subskrypcji newslettera przez użytkownika stanowi w przypadku udzielonej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. W związku z tym adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

 

Newsletter-Tracking

Newslettery GERRY WEBER zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika wbudowana w wiadomość e-mail, która wysyłana jest w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie i analizę plików log. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Dzięki pikselowi śledzącemu GERRY WEBER może dowiedzieć się, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz które linki w e-mailu zostały przez nią wyświetlone.

Tego rodzaju dane osobowe zgromadzone poprzez piksele śledzące zawarte w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osób, których dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją odrębnie udzieloną zgodę wyrażoną w ramach procedury podwójnej zgody. Po cofnięciu zgody administrator usunie odpowiednie dane osobowe.

 

Shopauskunft.de

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do oceny sklepu przez klientów Shopauskunft.de GmbH & Co.KG, c/o SPACES, Gorch Fock Wall 1A, 20354 Hamburg. Jeśli użytkownik dobrowolnie i opcjonalnie dokona oceny na stronie shopauskunft.de, to wprowadzone tam informacje zostaną zgromadzone i opublikowane przez portal Shopauskunft. Oceny użytkownika są z reguły dobrowolne i może zdecydować sam, czy wpisać tam swoje pełne imię czy jedynie skrót, czy też użyć w tym celu własnego, anonimowego pseudonimu.

 

Media społecznościowe

Marka GERRY WEBER jest obecna w sieciach mediów społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Whatsapp i Youtube. Celem aktywności w mediach społecznościowych jest komunikowanie się z działającymi tam użytkownikami oraz informowanie ich o naszych produktach i usługach.

Podczas odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych obowiązują warunki handlowe i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich operatorów. Jeżeli w naszej Polityce prywatności nie ustalono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach mediów i platform społecznościowych, np. poprzez umieszczanie postów na naszych stronach internetowych lub wysyłanie nam wiadomości. Przesyłanie danych osobowych na tych platformach jest zawsze dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane osobowe z komunikatów publicznych lub takich, do których mamy wgląd. 

 

Informacje o ochronie danych w serwisach internetowych:

 

Web-Beacons

Niektóre strony internetowe GERRY WEBER i newslettery wysyłane mailem w formacie HTML wykorzystują web beacons w połączeniu z plikami cookie do generowania zbiorczych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych. Web beacon to elektroniczny, niewidoczny obraz, określany również jako jednopikselowy obraz GIF lub pusty obraz GIF. Web beacons mogą rozpoznawać określone rodzaje informacji na komputerze użytkownika, takie jak numer cookie użytkownika, czas i data wyświetlenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Niektóre web beacons można wyłączyć, odrzucając pliki cookie, które są z nimi powiązane.

 

YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z filmów z platformy „YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod wyżej wskazanymi adresami. Systematycznie aktualizujemy nasze informacje dotyczące ochrony danych, np. w przypadku wprowadzenia zmian u poszczególnych dostawców. W celu znajomości aktualnej wersji naszej Polityki prywatności, prosimy o regularne sprawdzanie jej treści na stronie internetowej.

Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie z art.13 RODO z dnia 29 sierpnia 2019 roku