• Płatność z góry
  • Szybka dostawa
  • Kupuj Bezpiecznie


Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

1. Preambuła

1.1. Poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności obowiązują w odniesieniu do całości stosunku cywilnoprawnego z Klientem. Klient uznaje je za wiążące i wyraźnie rezygnuje ze stosowania własnych ogólnych warunków handlowych. Warunki handlowe Klienta nie stanowią integralnej części zawartej umowy.

1.2. Umowy zawierane na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej i powinny być interpretowane zgodnie z nim.

2. Warunki dostawy i wysyłki:

Dostawy są realizowane przez nas wyłącznie na terytorium Polski. Dostawa jest realizowana we współpracy firmy kurierskiej DHL, odpowiedzialnej za dostarczenie dostawy na adres podany przez Klienta. Koszty dostawy zamówienia ponoszone przez Klienta wynoszą 15,90 zł. W przypadku wybrania przez Klienta płatności przy odbiorze jako metody płatności doliczana jest kwota 14,90 zł.

Minimalna wartość zamówienia (bez kosztów dostawy) wynosi 149 zł.

3. Ceny i warunki płatności

3.1. Możliwe metody płatności za towar to płatność przy pomocy karty kredytowej lub płatność przy odbiorze (tzw. „za pobraniem”). Maksymalna kwota płatności dla każdej z powyższych metod płatności wynosi 8500 zł.

3.2. W przypadku ewentualnych zwrotów towarów zwrócimy Państwu wartość zamówienia po dostarczeniu zwrotu na adres określony w punkcie 6.3. poniżej. W przypadku dokonania płatności za towar kartą kredytową, kwota zostanie zwrócona na konto bankowe przypisane do Państwa karty kredytowej. W przypadku płatności za pobraniem wartość zwracanego towaru zostanie zrefundowana pod warunkiem, że dane bankowe zostały przesłane na adres mailowy podany w punkcie 6.2 (poniżej). Opłaty za tę formę płatności w wysokości 14,90 zł nie podlegają zwrotowi.

3.3. Podane ceny zawierają podatek VAT w ustawowej wysokości.

4. Zawarcie umowy

4.1. Umieszczone na naszej stornie internetowej ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje czy też materiały reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania zamówień (ofert) skierowanym do Klientów.

4.2. Możemy przyjąć zamówienie (ofertę) Klienta w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia zamówienia, przesyłając potwierdzenie przyjęcia zamówienia (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną) lub realizując dostawę zamówionego towaru. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch tygodni zamówienie uznaje się za nieprzyjęte (odrzucone). Klient może odwołać (cofnąć) swoje zamówienie (ofertę) w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, bez podania przyczyny, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Odmowa przyjęcia zamówienia

Decyzję o przyjęciu zamówienia (oferty) Klienta podejmuje firma GERRY WEBER Retail GmbH. GERRY WEBER Retail GmbH dołoży starań, aby bezzwłocznie powiadomić Klienta o swojej decyzji w tym przedmiocie. Niezależnie od tego Klient, po złożeniu zamówienia, otrzymuje (automatycznie wygenerowaną) wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i szczegółowymi informacjami dotyczącymi zamówienia. Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy.

  • Przelew, zapłata z góry
    Dane do przelewu otrzymasz po złożeniu zamówienia.

 

6. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

6.1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub odsyłając towar w terminie 21 dni od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub odesłanie towaru przed upływem terminu. Wskazany termin rozpoczyna swój bieg po otrzymaniu towaru, jednak nie upłynie wcześniej niż przed upływem 14 dni od dnia wykonania naszych obowiązków informacyjnych określonych w art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres:

GERRY WEBER Online Shop
Postfach 201101
49092 Münster
service@gerryweber.com

6.3. Zwrotów należy dokonywać na adres:

FOR Log Berlin GmbH & Co. KG
Havellandstr. 500
14656 Brieselang
Germany

Wysyłka z Niemiec jest obsługiwana przez DHL. Zwroty są wysyłane za pośrednictwem odpowiedniego krajowego urzędu pocztowego.

6.4. Skutki odstąpienia od umowy

W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach użycia zgodnego z przeznaczeniem rzeczy. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1. powyżej. Jeśli Klient nie jest w stanie zwrócić nam uzyskanego świadczenia w całości lub w części bądź też możliwy jest zwrot tylko w stanie zmienionym wykraczających poza granice użycia zgodnego z przeznaczeniem rzeczy, Klient jest zobowiązany do przekazania odpowiedniej rekompensaty na naszą rzecz. Rekompensata jest konieczna tylko wówczas, gdy dokonane zmiany nie były konieczne w granicach użycia zgodnego z przeznaczeniem rzeczy.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia.

7. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością firmy GERRY WEBER Retail GmbH do momentu zapłaty pełnej ceny.

8. Odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Zastosowanie znajdują ustawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych

9.1. Dane osobowe są traktowane poufnie i są zbierane, zapisywane, przetwarzane lub wykorzystywane w inny sposób tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla potrzeb wykonania umowy lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług GERRY WEBER Retail GmbH. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi wykonanie umowy.

9.2. Natomiast poprzez subskrypcję newslettera Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług podmiotów innych niż GERRY WEBER Retail GmbH oraz wyraża zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych. Wyrażenie tych zgód jest dobrowolne i nie jest konieczne dla wykonania umowy. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę przesyłając odnośną informację w dowolnej formie na adres: service@gerryweber.com lub na adres podany w punkcie 13.

9.3. Takie same zasady obowiązują w odniesieniu do przekazywania takich danych podmiotom powiązanym lub partnerom uczestniczącym w wykonaniu umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

9.4. Administratorem danych osobowych Klientów jest GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstraße 8, 33790 Halle/Westfalen, Niemcy.

10.Wyłączenie odpowiedzialności za odesłania/linki

W odniesieniu do wszelkich odesłań/linków do stron internetowych podmiotów trzecich obowiązuje, co następuje: GERRY WEBER Retail GmbH oświadcza wyraźnie, że na chwilę umieszczenia linku na stronie połączonej linkiem nie były zawarte żadne treści niezgodne z przepisami prawa. Nie mamy żadnego wpływu na obecną formę, treść bądź autorstwo stron połączonych linkiem/odesłaniem. Z tego względu wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na jakichkolwiek stronach połączonych linkiem/odesłaniem z naszą stroną. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszelkich linków i odesłań umieszczonych w ramach naszej własnej witryny internetowej oraz wszelkich wpisów osób trzecich w ewentualnie istniejących księgach gości, na forach dyskusyjnych, w spisach linków, listach dyskusyjnych oraz bazach danych wszelkiego innego rodzaju, których treść może być zmieniania poprzez wpisy osób trzecich. Odpowiedzialność za niezgodną z przepisami prawa, błędną lub niekompletną treść informacji przekazywanych w ten sposób oraz za ewentualne szkody z nimi związane zostaje niniejszym wyłączona.

11. Prawa autorskie i ochrona znaków towarowych

Wszelkie prawa autorskie lub prawa ochronne na znaki towarowe istniejące w odniesieniu do użytych obrazów, grafik, tekstów, itp. przysługują firmie GERRY WEBER Retail GmbH lub jej partnerom. Korzystanie z nich bez wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

12. Zapis tekstu umowy

Poza niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi (OWH) nie dokonuje się zapisu tekstu umowy.

13. Strona umowy

Stroną umowy, a tym samym m.in. osobą kontaktową dla Klienta w razie konieczności dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest:

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalia
Niemcy

Sąd Rejonowy w Gütersloh, Niemcy,
HRB 11940
NIP: PL 5263100575
Dyrektorzy: Florian Frank, Angelika Schindler-Obenhaus, Anja Hecht-Meinhardt
E-Mail: service@gerryweber.com
Wersia-Nr. 2.1 (04.04.2019)

14. Klauzula modyfikacyjna

Zachowujemy prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków handlowych (OWH), w tym do wprowadzania nowych ogólnych warunków handlowych (OWH), z zastrzeżeniem jednak wprowadzania zmian lub wydania nowych ogólnych warunków handlowych (OWH) wyłącznie na przyszłość, tj. wyłącznie w zakresie nowych umów zawieranych dopiero po dniu wejścia w życie tej zmiany. Informacja o wprowadzeniu odpowiedniej zmiany lub wydaniu nowych ogólnych warunków handlowych (OWH) zostanie podana na naszej stronie internetowej co najmniej 14-dni przed ich wejściem w życie.