• Koop op rekening
 • Kosteloze retournering
 • Veilig bestellen


Voorwaarden voor deelname en gebruik
GERRY WEBER Premium Club


I. Basisgegevens van de GERRY WEBER Premium Club


Deze algemene voorwaarden voor deelname en gebruik regelen de relatie tussen E-GERRY WEBER Digital GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland (hierna: EGW) en de leden van de GERRY WEBER Premium Club (hierna: de Premium Club) (hierna: het Clublid).

Naast de online shop exploiteert EGW de Premium Club en beheert het de bonuspunten die door het Clublid worden verzameld via aankopen (online en fysiek).

Om lid te worden van de Premium Club, aanvaardt de gebruiker deze Algemene Voorwaarden voor Deelname en Gebruik. Dit wordt gedaan door het clublidmaatschap in de Premium Club aan te vragen door u online te registreren in de online shop of bij een deelnemend GERRY WEBER-verkooppunt.

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt en in een van de deelnemende landen woont, kan Clublid worden.

Deelname is gratis.

EGW geeft een fysieke of virtuele clubkaart uit aan het Clublid. De clubkaart is niet overdraagbaar en mag alleen door het betreffende Clublid worden gebruikt. Fysieke clubkaarten blijven eigendom van EGW.

Elk Clublid dat zich online registreert voor de Premium Club heeft een GERRY WEBER online klantaccount aangemaakt. Daar kan het Clublid zijn/haar bestellingen en het aantal bonuspunten bekijken.

Het Clublid moet het GERRY WEBER Service Center onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in zijn/haar registratiegegevens (contactgegevens onder V.2 (Contact)) of bewerk het onafhankelijk in zijn/haar online klantaccount op gerryweber.com/account/loyalty/.


II. Voordelen en opzet van Clublidmaatschap

1. Punten verzamelen, geldigheid

Voor elke aankoop waarbij een geldige clubkaart wordt getoond aan de kassa van een deelnemend GERRY WEBER-verkooppunt of de aankoop wordt gedaan - aan de kassa of in de online shop - met vermelding van het clubkaartnummer, worden 3 bonuspunten voor elke 1 EUR van de aankoopwaarde bijgeschreven op de persoonlijke clubaccount. Bonuspunten verdiend met de aankoop worden verwijderd van het clubaccount in het geval van een retournering van goederen. Bonuspunten die niet zijn opgenomen in vouchers binnen 12 maanden na de datum van aankoop in overeenstemming met para.2 (Vouchers of inwisselen van bonuspunten) worden verbeurd verklaard. Eén bonuspunt komt overeen met het equivalent van 0,01 EUR. Het is niet mogelijk om de verzamelde bonuspunten over te dragen aan derden. De huidige score is beschikbaar in uw clubaccount.


2. Vouchers of inwisselen van bonuspunten

Als het Clublid ten minste 500 bonuspunten heeft verzameld, waarvan er geen enkele al is verlopen vanwege de 12-maandenregel, zal EGW het Clublid een gepersonaliseerde winkelvoucher geven in het equivalent van de verzamelde bonuspunten. Zodra het Clublid een online klantaccount heeft aangemaakt, zal EGW regelmatig controleren of er opnieuw minstens 500 bonuspunten zijn verzameld en, indien nodig, een andere gepersonaliseerde winkelvoucher uitgeven op basis van de verzamelde bonuspunten. EGW kan de gepersonaliseerde winkelvoucher per post versturen of, indien de klant zijn/haar e-mailadres heeft opgegeven, per e-mail. De gepersonaliseerde shopping vouchers worden op regelmatige tijdstippen verstuurd. De gepersonaliseerde winkelvoucher kan enkel ingewisseld worden bij alle deelnemende GERRY WEBER verkooppunten op vertoon van de juiste clubkaart of door vermelding van het clubkaartnummer. In de online shop kan de gepersonaliseerde winkelvoucher worden ingewisseld via het online klantaccount dat is gekoppeld aan de bijbehorende clubkaart, als die bestaat. Bonuspunten zijn 12 maanden geldig. Ze worden dan verwijderd uit het betreffende clubaccount. De gepersonaliseerde shopping voucher is 6 maanden geldig en kan tijdens deze periode worden ingewisseld bij alle deelnemende GERRY WEBER verkooppunten. De gepersonaliseerde winkelvoucher kan worden ingewisseld in de online shop als het clublid een bijbehorend online klantaccount heeft. Een contante betaling of gedeeltelijke aflossing is uitgesloten.

3. Uitleg over de voordelen en exclusieve meerwaarde

Door het lidmaatschap van de Premium Club aan te vragen, ontvangt het Clublid een welkomstvoucher, die per e-mail of post wordt verzonden, en verzamelt bonuspunten bij elke aankoop (zie par.1 (Punten verzamelen, geldigheid)).

Daarnaast ontvangt het Clublid regelmatig informatie over producten, collecties, evenementen en promoties. Als het Clublid zijn/haar e-mailadres opgeeft, kan EGW deze informatie en de puntenvoucher van de verzamelde bonuspunten ook per e-mail naar het Clublid sturen.

Het Clublid heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen elektronische reclame (e-mail, sms en andere elektronische berichten) en de verwerking van zijn / haar gegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Als het Clublid geen verdere reclame wenst te ontvangen, kan het Clublid ons hiervan op de hoogte stellen via de opt-out-link in elk promotiebericht of via de contactgegevens die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld (sectieI (Basisgegevens van de GERRY WEBER Premium Club), alinea, alinea, para V.2 (Contact)).

Bij het verstrekken van het telefoonnummer kan het Clublid ook persoonlijk telefonisch worden geïnformeerd, bijvoorbeeld over speciale acties in winkels.

4. Verlies van fysieke clubkaarten

In geval van diefstal of ander verlies van een fysieke clubkaart kan het Clublid een vervangende kaart aanvragen bij het Service Center. De eerste vervangende kaart is gratis. Bonuspunten die al zijn verzameld, nog niet zijn ingewisseld en nog niet zijn verlopen, blijven behouden. In geval van herhaling behoudt EGW zich het recht voor om verwerkingskosten in rekening te brengen. EGW zal het Clublid vooraf op de hoogte stellen van de hoogte van deze vergoeding. Bij misbruik van de clubkaart is een onmiddellijke melding bij het Service Center vereist.

5. Opzegging en beëindiging

Het lidmaatschap van de Premium Club kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door het Clublid worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan het Service Center.

EGW heeft het recht om de overeenkomst voor het lidmaatschap van de Premium Club zonder opgaaf van redenen te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging zonder opzegtermijn om gegronde redenen blijft onaangetast.

Elke opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het Clublid is verplicht om elke fysieke clubkaart na het verstrijken van de opzegtermijn onbruikbaar te maken en niet langer te gebruiken. In geval van beëindiging om gegronde redenen geldt dit reeds na ontvangst van de beëindiging. In geval van opzegging en beëindiging door het Clublid of EGW, ontvangt het Clublid de verzamelde bonuspunten in de vorm van een gepersonaliseerde winkelvoucher, op voorwaarde dat het huidige puntensaldo ten minste 500 bonuspunten bevat. Als het aantal punten lager is, heeft u geen recht op betaling van de bonuspunten die tot nu toe zijn verzameld.


III. Overdracht van rechten


1. Transfer naar GERRY WEBER International AG, GERRY WEBER Retail B.V. en Life-Style Fashion GmbH

EGW heeft het recht om deze contractuele relatie over te dragen aan een van de volgende bedrijven, zonder dat voor deze overdracht de toestemming van het Clublid vereist is:
 • GERRY WEBER International AG, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Germany
 • GERRY WEBER Retail B.V., Postbus 69199, 1060 CG Amsterdam
 • Life-Style Fashion GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Germany


  2. Overdracht aan andere gelieerde ondernemingen

  EGW heeft het recht om deze contractuele relatie over te dragen aan een bedrijf dat is gelieerd aan GERRY WEBER International AG in de zin van §§ 15 e.v. van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG) zonder dat voor deze overdracht de toestemming van het lid vereist is.


  IV. Toepasselijk recht

  Op deze deelnamevoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en alle andere intergouvernementele overeenkomsten, zelfs nadat deze in Duits recht zijn opgenomen, zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze houdt in dat het Clublid met zijn gewone verblijfplaats in een van de staten van de EU of Zwitserland niet wordt aangetast in bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van die staat.

  De plaats van jurisdictie wordt beheerst door de wettelijke bepalingen.


  V. Wijzigingen in voorwaarden en contact

  1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden voor deelname en gebruik

  EGW behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor deelname en gebruik te wijzigen voor zover dit redelijk is voor het Clublid. Dit geldt in het bijzonder indien en voor zover wettelijke bepalingen wijzigingen vereisen of indien dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudigere of veiligere verwerking (met name om misbruik te voorkomen). EGW zal het Clublid schriftelijk op de hoogte stellen van elke wijziging in de Algemene Voorwaarden voor Deelname en Gebruik op het laatst bekende postadres of per e-mail. Wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd indien het Clublid niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk of per e-mail annuleert. In het geval van beëindiging als gevolg van wijzigingen in de voorwaarden voor deelname en gebruik, wordt het Clublid gecrediteerd met verzamelde punten in de vorm van een voucher, die zijn verkregen tot het moment van beëindiging zonder kennisgeving. Een contante betaling is uitgesloten.

  2. Contact

  Als u vragen heeft, neem dan contact op met ons Service Center:

  GERRY WEBER Service Center
  Postbus 7002
  3108 AA Schiedam

  Tel.: 00800 999 22 333 (gratis)
  E-Mail: service@gerryweber.com


  Vanaf 26 April 2023