• Koop op rekening
 • Kosteloze retournering
 • Veilig bestellen


Informatie over gegevensbescherming


I. Privacybeleid Online-Shop
II. Privacybeleid Online klantaccount en Premium Club


I. Privacybeleid Online-Shop

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens in de webshop van GERRY WEBER. Om de leesbaarheid van de privacyverklaring te verbeteren, wordt dit hierna afgekort tot “GERRY WEBER”.


Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon bij vragen

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstr. 8
33790 Halle i. Westf.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice:

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00, zaterdag: 9:00 - 16:00
op het telefoonnummer: 00800 999 22 333 (gratis)
of per e-mail: service@gerryweber.com


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

GERRY WEBER Retail GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Neulehenstr. 8
33790 Halle i. Westf.
datenschutz@gerryweber.com

Soorten persoonsgegevens die GERRY WEBER verwerkt:

Afhankelijk van de klantrelatie verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • contractgegevens in het kader van het klantenkaartprogramma (klantnummer, omzet, puntensaldo)
 • betaal- en factuurgegevens (zoals bankgegevens)

Doelen en rechtsgronden van de verwerkingen

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden verwerkt:

 • uitvoering van het klantenkaartprogramma (art 6, lid 1, sub b AVG)
 • gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst (art 6, lid 1, sub b AVG)
 • gegevensverwerking op basis van uw toestemming (art 6, lid 1, sub a AVG)
 • klachtafhandeling

De verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang (art 6, lid 1, sub f AVG) van GERRY WEBER omvat het gebruik en de analyse van uw persoonsgegevens voor:

 • productinformatie over collecties, producten en diensten
 • maatregelen ter verbetering en ontwikkeling van diensten en producten om u individueel passende aanbiedingen te kunnen doen en producten te kunnen aanbieden die op u zijn afgestemd
 • uitvoering van markt- en opinieonderzoek
 • bieden van transparantie en kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie
 • contact met kredietbureaus (zoals Schufa, Creditreform) voor het vaststellen van kredietwaardigheidsrisico en risico van niet-betaling
 • vaststellen van het adres
 • kredietwaardigheidsonderzoek

Bovendien verwerkt GERRY WEBER persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals handelsrechtelijke of fiscale voorschriften) op basis van art 6, lid 1, sub c AVG.


Herkomst van uw persoonsgegevens

GERRY WEBER verzamelt uw persoonsgegevens direct bij u, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier voor het klantenkaartprogramma of bij de aanmelding voor de nieuwsbrief.


Openbaarmaking van persoonsgegevens tegenover derden (ontvangers)

Een openbaarmaking respectievelijk doorgifte van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van voornoemde doeleinden. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • dienstverlener voor facturering en IT-dienstverlener
 • kredietbureaus
 • callcenters
 • marketingbureaus
 • marktonderzoekbureaus
 • service- en samenwerkingspartners
 • incassobureaus
 • dienstverleners voor drukwerk en leveringen
 • dienstverleners voor gegevensvernietiging
 • adviseurs en adviesbureaus
 • handelspartners in de groothandel

Voor zover er sprake is van doorgifte van gegevens vindt dit normaal gesproken plaats in het kader van een verwerking van een order. Onze dienstverleners worden hiervoor contractueel tot een veilige, vertrouwelijke en correcte verwerking verplicht.

De verwerking van persoonsgegevens vindt in de eerste plaats in het gebied van de Europese Unie (EU) plaats voor zover GERRY WEBER in deze landen actief is. Een doorgifte van gegevens buiten de EU (in derde landen) of aan internationale organisaties vindt alleen plaats wanneer aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG is voldaan.


Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden ten behoeve van de genoemde doeleinden voor een termijn opgeslagen die nodig voor de uitvoering van de doelen en wanneer er geen sprake is van andere wettelijke bewaartermijnen (Duits wetboek van Koophandel, Belastingwet) of wettelijke redenen voor de opslag. Dit houdt in dat GERRY WEBER ten laatste na afloop van de wettelijke bewaartermijnen, doorgaans 10 jaar na afloop van de overeenkomst, uw persoonsgegevens verwijdert.


Uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen (art. 15 AVG),
 • recht op rectificatie, wanneer de gegevens die over u zijn opgeslagen incompleet, verouderd of onjuist zijn (art. 16 AVG),
 • recht op gegevenswissing, wanneer de opslag niet is toegestaan, aan het doel van de verwerking is voldaan en de opslag ervan daarom niet langer noodzakelijk is of wanneer u een verleende toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens hebt ingetrokken (art. 17 AVG),
 • recht op beperking van de verwerking, wanneer aan een van de in art. 18, lid 1, sub a t/m d AVG genoemde voorwaarden is voldaan (art. 18 AVG),
 • recht op overdracht van de door u verstrekte, u betreffende persoonsgegevens (art. 20 AVG),
 • recht op intrekking van de verleende toestemming, waarbij het intrekken van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet laat (art. 7, lid 3 AVG) en
 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). De voor ons bevoegde is de deelstaatvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Duitsland, tel +49 (0)211 384 24-0, fax: +49 (0)211 38424-10; e-mailadres: poststelle@ldi.nrw.de (ldi.nrw.de).

Recht van bezwaar

U kunt op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing en/of marktonderzoek.

Wij zullen de persoonsgegevens na ontvangst van uw bezwaar niet meer verwerken ten behoeve van direct marketing en/of marktonderzoek en de gegevens verwijderen, mits er geen verwerking voor andere doeleinden (zoals de uitvoering van de overeenkomst) nodig is.

Ook tegen andere verwerkingen die wij op basis van een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1 sub f AVG uitvoeren, kunt u op elk gewenst moment bij ons bezwaar indienen om met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Wij zullen de persoonsgegevens in het geval van een met redenen omkleed bezwaar in principe niet meer voor de betreffende doeleinden verwerken en de gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt het bezwaar richten aan ons adres dat aan het begin is genoemd.


Informatie over gegevensbescherming voor overig gebruik

De weergegeven informatie is ook op het hiernavolgende bijzondere gebruik van toepassing, voor zover er geen andere regelingen zijn getroffen.


Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van waaruit de website wordt opgevraagd.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website terecht komt
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgevraagd

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de systeemlogbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.

De opslag in systeemlogbestanden vindt plaats om de functionele werking van onze website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien de gegevens in systeemlogbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.Cookies

Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Wij maken gebruiken van cookies als u op onze website surft, iets koopt, informatie aanvraagt of personaliseert resp. als u zich voor bepaalde diensten aanmeldt. Indien u de cookies op onze website accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar kunnen we met behulp van deze cookies wel uw computer identificeren. Cookies worden normaal gesproken ingedeeld in 'sessie-cookies' en 'permanente cookies'.

'Sessie-cookies' blijven niet op uw computer staan als u onze website verlaat of uw browser sluit. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikspatronen en -structuren van onze website analyseren. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren door de inhoud of de personalisatie te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

'Permanente cookies' zijn cookies die op uw computer blijven staan. Ze worden gebruikt om de services voor shoppen, personalisatie en registratie te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld onthouden wat u wilt kopen, terwijl u gewoon verder winkelt. Bovendien hoeft u uw wachtwoord op webpagina's, waarvoor een aanmelding is vereist, maar één keer in te voeren. 'Permanente cookies' kunnen handmatig worden verwijderd door de gebruiker.

De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt cookies normaal gesproken wel afwijzen of bepaalde cookies slechts selectief toestaan door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen. Als u cookies wilt deactiveren, staan bepaalde functies op onze website eventueel niet tot uw beschikking en worden enkele webpagina's mogelijk niet correct weergegeven.trbo

Op onze website worden gegevens verzameld en bewaard door trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München (http://www.trbo.com/), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen aangemaakt worden om u gepersonaliseerde klantvoordelen te bieden. Daartoe kunnen cookies gebruikt worden die de herkenning van een webbrowser mogelijk maken. Deze gebruikersprofielen dienen om het gedrag van de bezoekers te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en beter aan de vraag aan te passen. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die apart moet worden gegeven. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen aantekenen door op de volgende links te klikken:

trbo activeren
trbo deactiverenKameleoon

Deze website maakt gebruik van de personalisatie- en webanalysedienst Kameleoon. Het programma maakt een analyse van gebruikersgedrag mogelijk op basis van (geautomatiseerde) gebruikerssegmentaties. Door de logfile-gegevens te analyseren, kunnen wij bepalen hoe de afzonderlijke gebruikerssegmenten de website bezoeken, welke landingspagina's worden bezocht en hoe een verhoging van het doorklikpercentage kan worden bereikt. Het systeem analyseert uw gedrag en de context ervan bij het gebruik van deze website en wijst het anoniem toe aan doelgroepen.

Voor de analyses, zoals hierboven beschreven, worden cookies/lokale opslag van de browser gebruikt, die gekoppeld zijn aan een gepseudonimiseerde ID. Uw IP-adres wordt volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De door de cookie/lokale opslag gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan een Kameleoon-server in Duitsland en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Kameleoon wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere Kameleoon-gegevens.

Kameleoon gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, zodat we onze diensten regelmatig kunnen verbeteren. De rechtsgrondslag voor de opslag van de cookie is de gegeven toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO). De verdere evaluatie van de verzamelde gegevens vindt plaats over een periode van maximaal 365 dagen op basis van artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), van de DS-GVO.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u Kameleoon tracking te allen tijde deactiveren (en daarmee het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens aan Kameleoon alsmede de verwerking van deze gegevens door Kameleoon voorkomen) door op deze link te klikken: https://www.gerryweber.com/nl-nl/?kameleoonOptout=true

Criteo

Op deze website worden met behulp van de technologieën van Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk) gegevens verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimalisatiedoeleinden.

Deze technologieën van Criteo stellen ons in staat om onze reclamecampagnes en reclamecontent te beoordelen. Op basis van deze gegevens kunnen via een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van cookies. De gegevens die met behulp van de Criteo-technologie zijn verzameld worden zonder een afzonderlijke verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met de persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. Criteo analyseert aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners tonen op andere websites (zogenaamde publishers). Er vindt geen ander gebruik plaats en de gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Meer informatie over de technologie van Criteo kunt u vinden in de privacyverklaring van Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/

Door de toepassing van Criteo worden andere pixels van contractpartners met wie Criteo samenwerkt, geladen. Een overzicht van alle publishers en netwerken waarvandaan pixels worden geladen, kunt u hier (https://www.criteo.com/de/privacy/our-partners/) vinden.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gepseudonimiseerde analyse van uw surfgedrag. Via de volgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/ van Criteo vindt u een handleiding voor het deactiveren van de dienst van Criteo.

Houd er rekening mee dat u na een eventuele deactivering van de weergave van gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere reclamepartners in de toekomst nog altijd advertenties te zien krijgt, die echter minder goed op uw interesses/surfgedrag zijn afgestemd.CRM

We verwerken uw persoonsgegevens in een Customer Relationship Management (CRM), een softwaresysteem voor klantenondersteuning dus. Dit systeem maakt het mogelijk om in een centrale database de ondersteunende maatregelen te nemen. De gegevensverwerking van uw klantgegevens in CRM wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen en normaal gesproken in verbinding met uw toestemming. We hebben met de CRM de mogelijkheid de klanten individueel te ondersteunen en aangepast te benaderen. We maken hierbij onderscheid tussen:

 • bestellingen van gasten
 • vaste klanten
 • klanten die de nieuwsbrief ontvangen
 • houders van een klantenkaart

In het kader van de CRM worden hiervoor klantengegevens verwerkt. Dit zijn afhankelijk van de status van de klant: naam, adres, contactgegevens, winkelmandje, bestellingen, tegoedbonnen, klachten, betaalmethoden, deelnamen aan wedstrijden.econda

Om de vormgeving af te stemmen op de wensen van de klant en om onze website te optimaliseren, worden met behulp van oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen uit deze gegevens gecreëerd. Voor dit doel kan gebruik worden gemaakt van cookies die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met de gegevens over de houder van het pseudoniem. IP-adressen in het bijzonder worden meteen na binnenkomst onherkenbaar gemaakt. Bezoekers van onze websites kunnen op www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html op elk gewenst moment voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensregistratie en -opslag.

Facebook

We maken gebruik van de remarketingfunctie 'Custom Audiences' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (hierna te noemen: ‘Facebook’). Zo kan het gedrag van een gebruiker worden gevolgd nadat deze door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder is doorgeleid. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties ten behoeve van statische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige promotionele activiteiten worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons in principe anoniem en we kunnen deze niet herleiden tot de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel kan worden gemaakt en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Er kan hiervoor ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde gegevens direct aan uw gebruikersaccount van Facebook toewijst, kunt u hier de remarketingfunctie 'Custom Audiences' deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Hiervoor dient u bij Facebook te zijn aangemeld.

Hier kunt u actuele informatie vinden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
https://www.facebook.com/business/gdpr#Wichtige-Rechtsgrundlagen.


Flowbox

We use Flowbox to share Instagram posts – in the form of images and videos – from our community for marketing purposes in our online shop, on our social media channels and in email marketing. For this purpose, we ask for permission in the comments section of each post on Instagram, which can be granted by the respective user with the answer "#yesgerry".

By replying to our permission request with "#yesgerry" you agree to the following terms and usage rights:

 1. You grant GERRY WEBER Retail GmbH and GERRY WEBER International AG, hereinafter referred to as GERRY WEBER, permission to publish any image or video commented with #yesgerry for marketing purposes in our online shop www.gerryweber.com, social media and email marketing.
 2. This agreement grants a non-exclusive, royalty-free, perpetual licence.
 3. GERRY WEBER will at no time claim ownership rights to these photos or videos.
 4. You confirm that you are the owner of the transferred rights and that it is possible for you to effectively grant us these rights.
 5. Your username will be mentioned with the picture or video.
In summary, this means that all image and video rights remain with you, all persons depicted in the photos or videos consent to their use and GERRY WEBER's use of your photos or videos does not infringe any third party rights or otherwise violate any applicable law.

We reserve the right to stop using your photos or videos without giving a reason and to remove them from our marketing channels without notice or replacement.


Withdrawal of consent

Please contact us at online-marketing@gerryweber.com with your request, including your contact details and Instagram username. Your consent can be unilaterally revoked at any time, but only with effect for the future. After a plausibility check and a conversion period of two weeks, we will then remove all images or videos associated with the specified Instagram account from our websites and/or channels.

Further information about Flowbox can be found at: https://getflowbox.com/nl/


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (hierna te noemen: 'Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar ingekort.

In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik tegenover de exploitant van de website. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet of art. 6, lid 1, sub f AVG.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, wordt automatisch maandelijks uitgevoerd.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gelinkt aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij willen u er wel attent op maken dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Opt-out-cookies voorkomen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website. Om de registratie door Google Analytics via verschillende apparaten te voorkomen, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen doorvoeren. Als u hier klikt, wordt er een opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden op www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Op deze website hebben we de code van Google Analytics met de functie 'anonymizeIp()' aangevuld. Hierdoor wordt de registratie van IP-adressen geanonimiseerd.Google AdWords Conversion tracking

Indien u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, kunnen aan de hand van een cookie van Google AdWords, die na 30 dagen verloopt, statistieken over onze conversieratio’s worden opgesteld. Dit houdt in dat we te weten komen hoeveel bezoekers onze website bezoeken en binnen een tijdsbestek van 30 dagen een product via onze websites kopen. Het is hierbij niet mogelijk om gegevens te herleiden tot uw persoon.

Informatie over bezwaar maken:

Als u niet aan de trackingprocedure wilt deelnemen, kunt u de conversiecookies deactiveren door in uw browserinstellingen vast te leggen dat cookies van het betreffende domein worden geblokkeerd:

Google Adwords: googleadservices.com

Actuele informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de manier waarop Google concreet uw gegevens beschermt en verwerkt, kunt u vinden op https://privacy.google.com/businesses/ en https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.Google Maps

We maken op onze website gebruik van de component 'Google Maps'. 'Google Maps' is een dienst van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten (hierna te noemen: ‘Google’).

Bij elke afzonderlijke keer dat deze component wordt opgevraagd, plaats Google een cookie om bij de weergave van de website waarop de component 'Google Maps' is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt doorgaans niet door het sluiten van de browser verwijderd, maar verloopt na een bepaalde tijd, tenzij de cookie voor die tijd handmatig door u wordt verwijderd.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, bestaat de mogelijkheid om de service van 'Google Maps' te deactiveren en op deze manier de doorgifte van gegevens aan Google te voorkomen. Hiervoor moet u de functie JavaScript in uw browser deactiveren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval 'Google Maps' niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Het gebruik van 'Google Maps' en de via 'Google Maps' verkregen informatie vindt plaats op basis van de gebruiksvoorwaarden van Google

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

en de aanvullende algemene voorwaarden voor 'Google Maps'

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Als u op het moment van het oproepen van de website 'Google Maps' met uw persoonlijke account bent ingelogd, kan Google de zo verkregen gegevens evenals uw IP-adres en andere browsergerelateerde gegevens registreren en aan uw account koppelen.

Als u deze doorgifte en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Google wilt tegengaan, moet u eerst bij deze aanbieder uitloggen voordat u onze website bezoekt.Instagram

We hebben op onze websites onderdelen van de dienst 'Instagram' geïntegreerd. Instagram is een dienst die te kwalificeren is als audiovisueel platform en die het gebruikers mogelijk maakt om foto's en video's te delen en deze gegevens verder te verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitant van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten.

Door het opvragen van een van de afzonderlijke pagina's van deze website die beheerd wordt door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een onderdeel van Instagram (Instagram-knop) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch via het betreffende onderdeel van Instagram de opdracht om een weergave van het betreffende onderdeel van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Instagram kennis over welke concrete webpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram met elke keer dat onze website door de betrokkene wordt opgevraagd en tijdens de gehele duur van het bezoek op onze website welke concrete webpagina de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden door het onderdeel van Instagram verzameld en door Instagram aan het betreffende Instagram-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene gebruikmaakt van een van de Instagram-knoppen die op onze website is geïntegreerd, worden de hiermee doorgegeven gegevens en informatie over de persoonlijke gebruikersaccount bij Instagram aan de betrokkene toegewezen en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram verkrijgt via het Instagram-onderdeel altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het tijdstip van het opvragen van onze website tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd. Dit vindt plaats en is niet afhankelijk van het feit of de betrokkene al dan niet het Instagram-onderdeel aanklikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van deze gegevens aan Instagram niet wil, kan deze de doorgifte ervan voorkomen door zich voor het opvragen van onze website af te melden bij zijn Instagram-account.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Instagram kunnen worden geraadpleegd via help.instagram.com en www.instagram.com/about/legal/privacy/.Contactformulier

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om via digitale weg contact op te nemen. Hierbij worden de gegevens die in de invoervelden worden ingevuld, de datum en tijdstip van de registratie en uw IP-adres opgeslagen. Voor de verwerking van de gegevens wordt om uw toestemming gevraagd. Als alternatief is er de mogelijkheid om contact op te nemen via het vermelde e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van u opgeslagen die via de e-mail worden doorgegeven.

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden of e-mail is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact resp. het gesprek met u. Dit is ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.Herkenning en preventie van misbruik

De volgende gegevens worden door ons verzameld, verwerkt en gebruikt om geautomatiseerd te controleren of er aanwijzingen bestaan voor misbruik van de webshop:

 • uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. aankoop, naam, adres, e-mailadres, bezorgadres, betaalmethode en bankgegevens)
 • de gebruikersgegevens van uw bezoek aan de website van de webshop (resp. gegevens over begin, einde en omvang van de bezochte webpagina's en klikpaden)
 • een cookie (d.w.z. een klein tekstbestand dat lokaal wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de webbrowser) en/of een bezoeker-ID die elk anonieme gegevens kan bevatten over de eindapparatuur die bij het websitebezoek is gebruikt (bijv. uw beeldschermresolutie of de versie van uw besturingssysteem) en waarmee de door u gebruikte eindapparatuur met een zekere waarschijnlijkheid bij vervolgbezoeken weer kan worden herkend

U dient er zorg voor te dragen dat u derden aan wie u uw gebruikte eindapparatuur ter beschikking stelt, hierover informeert en dat deze eveneens de omschreven maatregelen aanvaarden resp. anderszins onze webshop niet bezoeken met uw eindapparatuur.

De gebruikersgegevens van uw bezoek aan de websites worden uit een database gehaald waar u onder een pseudoniem in bent opgeslagen. Wij hebben met het oog op de uitvoering van herkenning en preventie van misbruik

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstr. 99
76532 Baden-Baden
Duitsland

met de verwerking belast. Indien er een vermoeden van misbruik bestaat, controleert een medewerker van ons de beoordeling en de aanwijzingen die hieraan ten grondslag liggen. Indien het afsluiten van een overeenkomst wordt afgewezen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en krijgt u op verzoek de hoofdredenen voor deze beslissing meegedeeld. U heeft dan de gelegenheid om uw standpunt per e-mail: service@gerryweber.com of telefonisch: Tel.: +800 5201 1850 (international free phone number) kenbaar te maken, waarna de beslissing nogmaals door een medewerker wordt gecontroleerd. Deze procedure kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een kort, informeel bericht te sturen aan GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland of per e-mail naar service@gerryweber.com. Een verdere gebruikmaking van de webshop van GERRY WEBER is dan vanuit ons standpunt evt. niet meer mogelijk.

Als rechtsgrondslag voor de aanwezigheid op het web dient de bevestiging dat de privacybepaling ter kennis is genomen alsmede het gebruik van onze website.

Als u een bestelling plaatst op de website, bestaat de wettelijke basis doorgaans uit het uitvoeren van een overeenkomst in het kader van de bestelling en het uitvoeren van een opdracht, zoals het verzamelen van de bestelde artikelen en de levering.

Uw gegevens worden voor de duur van de zakelijke relatie opgeslagen. Als u de zakelijke relatie beëindigt, worden de gegevens verwijderd resp. die gegevens geblokkeerd waarvoor nog een wettelijke bewaartermijn geldt, zoals bij facturen en leverbonnen.Verzending van de nieuwsbrief

Op onze website zijn er verschillende nieuwsbrieven waarvoor bezoekers zich kunnen aanmelden. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Deze worden verwerkt door Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Straße 1, 12489 Berlin, Germany. GERRY WEBER heeft hiervoor een overeenkomst over de verwerking met Emarsys gesloten.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is het ter beschikking zijn van de toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de betreffende gebruiker. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een link.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.Nieuwsbrieftracking

De nieuwsbrieven van GERRY WEBER bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is ingebed en in HTML-formaat kan worden verzonden om het registreren en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische analyse van het slagen of mislukken van een online marketingcampagne worden uitgevoerd. Aan de hand van ingebedde trackingpixels kan GERRY WEBER erkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links uit de e-mail de betrokkene heeft opgevraagd.

Deze persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven zijn verzameld, worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. U heeft het recht om op elk gewenst moment de betreffende afzonderlijke toestemming die u via de double-opt-in-procedure hebt verleend in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd.Shopauskunft.de

We maken op onze website gebruik van de klantbeoordelingstool van Shopauskunft.de GmbH & Co.KG, c/o SPACES, Gorch Fock Wall 1A, 20354 Hamburg, Duitsland. Als u een vrijwillige en optionele beoordeling geeft via shopauskunft.de worden de gegevens die door u worden ingevoerd via het portaal Shopauskunft geregistreerd en gepubliceerd. Uw beoordelingen zijn geheel vrijwillig en hebt de keus of u uw naam daar volledig of afgekort invoert of dat u hiervoor een eigen anoniem pseudoniem gebruikt.Sociale media

GERRY WEBER is online actief op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, WhatsApp en YouTube. Het is het doel van deze accounts om met de actieve gebruikers ervan te communiceren en hen te informeren over onze producten en diensten.

Bij het opvragen van ons profiel in de sociale netwerken gelden de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten. Voor zover niet anders in het kader van onze privacyverklaring aangegeven, verwerken wij gegevens van de gebruiker, voor zover deze met ons op de sociale netwerken en platforms communiceert, bijvoorbeeld door reacties te plaatsen op onze pagina of ons berichten te sturen. Het toesturen van persoonsgegevens op dit platform is altijd vrijwillig. De persoonsgegevens in de door ons zichtbare of openbare communicatie kunnen op elk gewenst moment door de gebruiker worden verwijderd.

Naar de privacyverklaringen van de webdiensten:Web beacons

Enkele websites van GERRY WEBER en online nieuwsbrieven in HTML-formaat maken gebruik van web beacons in combinatie met cookies om algemene statistieken over het websitegebruik op te stellen. Een web beacon is een elektronisch, onzichtbaar beeld dat ook wel een single-pixel gif of een clear gif wordt genoemd. Web beacons kunnen bepaalde soorten informatie op de computer van een bezoeker herkennen, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en datum waarop de pagina is geopend en de beschrijving van de pagina waar de web beacon zich op bevindt. U kunt enkele web beacons onbruikbaar maken door de met hen verbonden cookies af te wijzen.YouTube

Wij voegen video's in van het platform 'YouTube' van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u zich tot ons richten via bovengenoemde contactgegevens. We passen onze informatie over gegevensbescherming van tijd tot tijd aan, bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn bij de afzonderlijke dienstverleners. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te zijn van de actuele versie van de verwerking.

Privacyverklaring overeenkomstig art. 13 AVG van 21.09.2020


II. Privacybeleid Online klantaccount en Premium Club

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westf., Duitsland, e-mail: com (hierna: GWR), is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Uw ­persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de EU en Duitsland. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij GERRY WEBER Retail GmbH, Datenschutzbeauftragter, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westf., Duitsland, e-mail: datenschutz@gerryweber.com.


2. Verwerking, toestemming en verwijdering

GWR en andere ondernemingen van het GERRY WEBER-concern (www.gerryweber.com/bedrijfsonderdelen) verwerken de volgende persoonsgegevens op basis van uw vrijwillige ­registratie voor het online klantaccount: aanhef, titel, voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en de aankoopgegevens, zoals tijdstip/plaats van kaartgebruik resp. aankoop, gekochte goederen en diensten, omzet (incl. individuele en totale prijs), retourzendingen, aankoopfrequentie, betalingswijze, gerealiseerde omzet, retourzendingen, aankoopfrequentie, deelname aan promoties en gebruik van vouchers, alsmede deelname aan promoties en verkopen resp. gebruik van vouchers. In het kader van het lidmaatschap van de Premium Club verwerken wij ook de volgende gegevens: Clubcardnummer en aantal bonuspunten.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens die op de GWR-shoppagina's worden ­verzameld, ook gekoppeld aan uw klantaccount of Premium Club-account wanneer u het klantaccount gebruikt. Verwerkt wordt: browser-ID, browserinformatie, datum en tijd van bezoek, apparaatinformatie­, IP-adres, Referrer-URL, Visitor ID, Visitor Group (nieuwe bezoeker of terugkerende bezoeker), geografische informatie (breedtegraad/lengtegraad, land, plaats), tijd doorgebracht op de site­, laatste zoekterm op de website, geprefereerd productassortiment in deze sessie, bekeken pagina's, artikelen die werden bekeken/toegevoegd aan het winkelwagentje/gekocht.

U geeft uw toestemming voor gegevensverwerking door het betreffende vakje in het online registratieformulier aan te vinken en op "Nu gratis registreren" te klikken.­

Uw gegevens worden periodiek na beëindiging van het online-account of het lidmaatschap verwijderd, tenzij verdere verwerking gedurende een beperkte periode noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen of om bewijsmateriaal te bewaren op grond van de verjaringstermijnen.­


3. Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, internationale context

GWR verwerkt persoonsgegevens in het kader van de online klantaccount en voor het lidmaatschap van de Pre­mium Club voor de nakoming van contractuele verplichtingen jegens u­ en voor puntenbeheer, bijvoorbeeld om­ het klantaccount en uw lidmaatschap te beheren of om u bonuspunten en vouchers te sturen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1b AVG.

Daarnaast heeft GWR een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw aankoopgegevens, voor zover dit noodzakelijk is, voor eigen intern marktonderzoek, bijvoorbeeld om het productaanbod aan te passen of algemene aankoopanalyses uit te voeren. ­Voor dit doeleinde verwijdert GWR regelmatig de persoonlijke referentie. De rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik.

Voor zover u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, is de rechtmatigheid van de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid. 1a ­AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Toegang tot uw gegevens wordt binnen het concern alleen verleend aan­ de afdelingen die deze nodig hebben om de in de toestemming vermelde doeleinden te vervullen, waarbij externe dienstverleners uw gegevens ook kunnen verwerken, maar alleen indien en voor zover zij de naleving van de wettelijke voorschriften van de AVG en de BDSG garanderen.

Toestemming wordt regelmatig gegeven in het kader van de volgende verwerkingsdoeleinden:

Gepersonaliseerde reclame: geautomatiseerde analyse van het koopgedrag en creatie van een ­klantprofiel, indeling in klantwaardegroepen, vorming van een ­reactiveringsscore(identificatie van inactiviteit of risico op klantverloop), dynamische reactivering (gerichte reclame op basis van aankoopfrequentie), toewijzing aan een winkel, verzending van vouchers en artikelaanbevelingen en uitnodigingen voor speciale acties (bijv. winkelevenementen).­

Contactgegevens worden verwerkt voor contactopname voor reclamedoeleinden of in geval van ­vragen over het lidmaatschap of het klantaccount per e-mail, post of telefoon (indien opgegeven) en voor klantenonderzoeken.

De verzending van de nieuwsbrief wordt uitgevoerd voor de bovengenoemde­ doeleinden. Verwerkt wordt: gebruikte browser en versie, besturingssysteem, eventuele identificatie van het mobiele apparaat, telecommunicatiedienstverlener, verwijzende URL, IP-adres, sessie- en cookie-ID's,­ gepseudonimiseerde identificatiemiddelen, product-ID's die werden bekeken, toegevoegd aan het winkelwagentje of gekocht, alsmede het land waaruit het verzoek afkomstig is. Dit maakt een toewijzing aan het online klantaccount of het Premium Club-account en de daar opgeslagen gegevens mogelijk (zie hierboven) en kan voor de analyse van de bewegingen (opgeroepen pagina's, bekeken artikelen, verblijfsduur/heat­map, winkelwagen), klik- en aankoopgedrag op de websites voor op interesses gebaseerde reclame worden verwerkt. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt - cookies, tracking pixels en Java scripts.

Voor zover persoonsgegevens buiten de EU of de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door dochterondernemingen van het concern­ of door buitenlandse verwerkers, gelden de bepalingen van art. 44 e.v. AVG over het waarborgen van het beschermingsniveau. Voor zover mogelijk zorgen wij ervoor dat de gegevens worden verwerkt binnen Duitsland of de EU/EER. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de ­functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@gerryweber.com.


4. Ontvangers van de gegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de tot onze concern behorende ondernemingen (www.gerryweber.com/bedrijfsonderdelen) en dienstverleners die ons ondersteunen bij de uitvoering van het contract, gegevensverwerking en reclame (verwerkers overeenkomstig art. 28 AVG). Voor de Premium Club kunt u ze bekijken op www.gerryweber.com/verwerkersovereenkomst-premiumclub. In geen geval verkopen wij de gegevens.


5. Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht van inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie (art. 16 AVG) en gegevenswissing (art. 17 AVG), alsmede het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG). U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). GWR verstrekt u op verzoek graag informatie over uw opgeslagen gegevens. Gelieve uw verzoek te richten aan het Service Center of per e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@gerryweber.com.


6. Recht op bezwaar en herroeping van uw toestemming

a) U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens­ die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 1f AVG (gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang). Nadat een bezwaar is ingediend, zal GWR­ uw gegevens niet langer verwerken, tenzij GWR dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

b) U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

De toestemming voor de nieuwsbrief kan onafhankelijk van het klantaccount en de deelname aan de Premium Club worden ingetrokken, bijv. via de uitschrijflink aan het einde van de nieuwsbrief. Als u ermee hebt ingestemd dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen, hebt u ook hier een herroepingsrecht. Andere toestemmingen maken deel uit van de­ speciale klantenbinding die met de Premium Club wordt beoogd - een herroeping leidt tot de beëindiging van het clublidmaatschap en de bijbehorende voordelen alsmede de exclusieve meerwaarden van de Premium Club.

c) Bezwaar en herroeping kunnen zonder formaliteiten worden aangegeven en moeten worden gericht aan:

GERRY WEBER Service Center
Postbus 7002
3109 AA Schiedam
Telefoonnummer 00800 999 22 333 (gratis, maandag t/m vrijdag: 8.00 – 20.00 en zaterdag: 9.00 – 16.00)

E-mail: service@gerryweber.com

Versie december 2022