• Koop op rekening
 • Kosteloze retournering
 • Veilig bestellen

Informatie over gegevensbescherming

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens in de webshop van GERRY WEBER. Om de leesbaarheid van de privacyverklaring te verbeteren, wordt dit hierna afgekort tot “GERRY WEBER”.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon bij vragen

GERRY WEBER Retail GmbH
Neulehenstr. 8
33790 Halle i. Westf.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice:

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00, zaterdag: 9:00 - 16:00
op het telefoonnummer: 00800 999 22 333 (gratis)
of per e-mail: service@gerryweber.com


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

GERRY WEBER Retail GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Neulehenstr. 8
33790 Halle i. Westf.
datenschutz@gerryweber.com

Soorten persoonsgegevens die GERRY WEBER verwerkt:

Afhankelijk van de klantrelatie verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • contractgegevens in het kader van het klantenkaartprogramma (klantnummer, omzet, puntensaldo)
 • betaal- en factuurgegevens (zoals bankgegevens)

 

Doelen en rechtsgronden van de verwerkingen

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden verwerkt:

 • uitvoering van het klantenkaartprogramma (art 6, lid 1, sub b AVG)
 • gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst (art 6, lid 1, sub b AVG)
 • gegevensverwerking op basis van uw toestemming (art 6, lid 1, sub a AVG)
 • klachtafhandeling

De verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang (art 6, lid 1, sub f AVG) van GERRY WEBER omvat het gebruik en de analyse van uw persoonsgegevens voor:

 • productinformatie over collecties, producten en diensten
 • maatregelen ter verbetering en ontwikkeling van diensten en producten om u individueel passende aanbiedingen te kunnen doen en producten te kunnen aanbieden die op u zijn afgestemd
 • uitvoering van markt- en opinieonderzoek
 • bieden van transparantie en kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie
 • contact met kredietbureaus (zoals Schufa, Creditreform) voor het vaststellen van kredietwaardigheidsrisico en risico van niet-betaling
 • vaststellen van het adres
 • kredietwaardigheidsonderzoek

Bovendien verwerkt GERRY WEBER persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals handelsrechtelijke of fiscale voorschriften) op basis van art 6, lid 1, sub c AVG.

 

Herkomst van uw persoonsgegevens

GERRY WEBER verzamelt uw persoonsgegevens direct bij u, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier voor het klantenkaartprogramma of bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. 

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens tegenover derden (ontvangers)

Een openbaarmaking respectievelijk doorgifte van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van voornoemde doeleinden. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • dienstverlener voor facturering en IT-dienstverlener
 • kredietbureaus
 • callcenters
 • marketingbureaus
 • marktonderzoekbureaus
 • service- en samenwerkingspartners
 • incassobureaus
 • dienstverleners voor drukwerk en leveringen
 • dienstverleners voor gegevensvernietiging
 • adviseurs en adviesbureaus
 • handelspartners in de groothandel

 

Voor zover er sprake is van doorgifte van gegevens vindt dit normaal gesproken plaats in het kader van een verwerking van een order. Onze dienstverleners worden hiervoor contractueel tot een veilige, vertrouwelijke en correcte verwerking verplicht.

De verwerking van persoonsgegevens vindt in de eerste plaats in het gebied van de Europese Unie (EU) plaats voor zover GERRY WEBER in deze landen actief is. Een doorgifte van gegevens buiten de EU (in derde landen) of aan internationale organisaties vindt alleen plaats wanneer aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG is voldaan.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden ten behoeve van de genoemde doeleinden voor een termijn opgeslagen die nodig voor de uitvoering van de doelen en wanneer er geen sprake is van andere wettelijke bewaartermijnen (Duits wetboek van Koophandel, Belastingwet) of wettelijke redenen voor de opslag. Dit houdt in dat GERRY WEBER ten laatste na afloop van de wettelijke bewaartermijnen, doorgaans 10 jaar na afloop van de overeenkomst, uw persoonsgegevens verwijdert.

 

Uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen (art. 15 AVG),
 • recht op rectificatie, wanneer de gegevens die over u zijn opgeslagen incompleet, verouderd of onjuist zijn (art. 16 AVG),
 • recht op gegevenswissing, wanneer de opslag niet is toegestaan, aan het doel van de verwerking is voldaan en de opslag ervan daarom niet langer noodzakelijk is of wanneer u een verleende toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens hebt ingetrokken (art. 17 AVG),
 • recht op beperking van de verwerking, wanneer aan een van de in art. 18, lid 1, sub a t/m d AVG genoemde voorwaarden is voldaan (art. 18 AVG),
 • recht op overdracht van de door u verstrekte, u betreffende persoonsgegevens (art. 20 AVG),
 • recht op intrekking van de verleende toestemming, waarbij het intrekken van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet laat (art. 7, lid 3 AVG) en
 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). De voor ons bevoegde is de deelstaatvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Duitsland, tel +49 (0)211 384 24-0, fax: +49 (0)211 38424-10; e-mailadres: poststelle@ldi.nrw.de (ldi.nrw.de).

 

Recht van bezwaar

U kunt op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing en/of marktonderzoek.

Wij zullen de persoonsgegevens na ontvangst van uw bezwaar niet meer verwerken ten behoeve van direct marketing en/of marktonderzoek en de gegevens verwijderen, mits er geen verwerking voor andere doeleinden (zoals de uitvoering van de overeenkomst) nodig is.

Ook tegen andere verwerkingen die wij op basis van een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1 sub f AVG uitvoeren, kunt u op elk gewenst moment bij ons bezwaar indienen om met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Wij zullen de persoonsgegevens in het geval van een met redenen omkleed bezwaar in principe niet meer voor de betreffende doeleinden verwerken en de gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt het bezwaar richten aan ons adres dat aan het begin is genoemd.

 

Informatie over gegevensbescherming voor overig gebruik

De weergegeven informatie is ook op het hiernavolgende bijzondere gebruik van toepassing, voor zover er geen andere regelingen zijn getroffen.

 

Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van waaruit de website wordt opgevraagd.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website terecht komt
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgevraagd

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de systeemlogbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG.

De opslag in systeemlogbestanden vindt plaats om de functionele werking van onze website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien de gegevens in systeemlogbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.

 

Cookies

Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Wij maken gebruiken van cookies als u op onze website surft, iets koopt, informatie aanvraagt of personaliseert resp. als u zich voor bepaalde diensten aanmeldt. Indien u de cookies op onze website accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar kunnen we met behulp van deze cookies wel uw computer identificeren. Cookies worden normaal gesproken ingedeeld in 'sessie-cookies' en 'permanente cookies'.

'Sessie-cookies' blijven niet op uw computer staan als u onze website verlaat of uw browser sluit. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikspatronen en -structuren van onze website analyseren. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren door de inhoud of de personalisatie te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

'Permanente cookies' zijn cookies die op uw computer blijven staan. Ze worden gebruikt om de services voor shoppen, personalisatie en registratie te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld onthouden wat u wilt kopen, terwijl u gewoon verder winkelt. Bovendien hoeft u uw wachtwoord op webpagina's, waarvoor een aanmelding is vereist, maar één keer in te voeren. 'Permanente cookies' kunnen handmatig worden verwijderd door de gebruiker.

De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt cookies normaal gesproken wel afwijzen of bepaalde cookies slechts selectief toestaan door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen. Als u cookies wilt deactiveren, staan bepaalde functies op onze website eventueel niet tot uw beschikking en worden enkele webpagina's mogelijk niet correct weergegeven.

Deze website maakt gebruik van de tool AB Tasty om AB-tests uit te voeren en om de website continu te verbeteren. De gebruikte cookies maken het voor ons mogelijk om aanpassingen te doen aan de website en de effecten van deze aanpassingen te analyseren. Wilt u hier niet aan meewerken? Dan kunt u via deze link https://www.gerryweber.com/#abtastyoptout=1 een cookie activeren waarmee u AB Tasty kunt uitzetten. We willen u er attent op maken dat u de website dan niet meer ten volste kunt benutten.

Kameleoon is een SaaS-oplossing, die A/B-testen en webpersonalisatie mogelijk maakt. Klanten en partners van Kameleoon maken gebruik van de oplossing om meer inzicht te verkrijgen in hoe hun website wordt gebruikt en om hun klanten een optimale gebruikerservaring te bieden. Kameleoon slaat hierbij geen persoonsgegevens op. U kunt echter op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van Kameleoon door op de volgende link te klikken: http://www.gerryweber.com/#kameleoonOptout=true.

 

Criteo

Op deze website worden met behulp van de technologieën van Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk) gegevens verzameld en opgeslagen ten behoeve van marketing- en optimalisatiedoeleinden.

Deze technologieën van Criteo stellen ons in staat om onze reclamecampagnes en reclamecontent te beoordelen. Op basis van deze gegevens kunnen via een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van cookies. De gegevens die met behulp van de Criteo-technologie zijn verzameld worden zonder een afzonderlijke verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met de persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. Criteo analyseert aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners tonen op andere websites (zogenaamde publishers). Er vindt geen ander gebruik plaats en de gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Meer informatie over de technologie van Criteo kunt u vinden in de privacyverklaring van Criteo. (https://www.criteo.com/de/privacy/)

Door de toepassing van Criteo worden andere pixels van contractpartners met wie Criteo samenwerkt, geladen. Een overzicht van alle publishers en netwerken waarvandaan pixels worden geladen, kunt u hier (https://www.criteo.com/de/privacy/our-partners/)vinden.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gepseudonimiseerde analyse van uw surfgedrag. Via de volgende link (https://www.criteo.com/de/privacy/) van Criteo vindt u een handleiding voor het deactiveren van de dienst van Criteo.

Houd er rekening mee dat u na een eventuele deactivering van de weergave van gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere reclamepartners in de toekomst nog altijd advertenties te zien krijgt, die echter minder goed op uw interesses/surfgedrag zijn afgestemd.

 

CRM

We verwerken uw persoonsgegevens in een Customer Relationship Management (CRM), een softwaresysteem voor klantenondersteuning dus. Dit systeem maakt het mogelijk om in een centrale database de ondersteunende maatregelen te nemen. De gegevensverwerking van uw klantgegevens in CRM wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen en normaal gesproken in verbinding met uw toestemming. We hebben met de CRM de mogelijkheid de klanten individueel te ondersteunen en aangepast te benaderen. We maken hierbij onderscheid tussen:

 • bestellingen van gasten
 • vaste klanten
 • klanten die de nieuwsbrief ontvangen
 • houders van een klantenkaart

 

In het kader van de CRM worden hiervoor klantengegevens verwerkt. Dit zijn afhankelijk van de status van de klant: naam, adres, contactgegevens, winkelmandje, bestellingen, tegoedbonnen, klachten, betaalmethoden, deelnamen aan wedstrijden.

 

econda

Om de vormgeving af te stemmen op de wensen van de klant en om onze website te optimaliseren, worden met behulp van oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de) geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en worden met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen uit deze gegevens gecreëerd. Voor dit doel kan gebruik worden gemaakt van cookies die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met de gegevens over de houder van het pseudoniem. IP-adressen in het bijzonder worden meteen na binnenkomst onherkenbaar gemaakt. Bezoekers van onze websites kunnen op www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html op elk gewenst moment voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensregistratie en -opslag.

 

Facebook

We maken gebruik van de remarketingfunctie 'Custom Audiences' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (hierna te noemen: ‘Facebook’). Zo kan het gedrag van een gebruiker worden gevolgd nadat deze door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder is doorgeleid. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties ten behoeve van statische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige promotionele activiteiten worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons in principe anoniem en we kunnen deze niet herleiden tot de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel kan worden gemaakt en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Er kan hiervoor ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde gegevens direct aan uw gebruikersaccount van Facebook toewijst, kunt u hier de remarketingfunctie 'Custom Audiences' deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Hiervoor dient u bij Facebook te zijn aangemeld.

Hier kunt u actuele informatie vinden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
https://www.facebook.com/business/gdpr#Wichtige-Rechtsgrundlagen.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (hierna te noemen: 'Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar ingekort.

In opdracht van de beheerder van de website zal Google deze informatie gebruiken om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik tegenover de exploitant van de website. Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 van de Duitse telecommunicatiewet of art. 6, lid 1, sub f AVG.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, wordt automatisch maandelijks uitgevoerd.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gelinkt aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware. Wij willen u er wel attent op maken dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Opt-out-cookies voorkomen de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website. Om de registratie door Google Analytics via verschillende apparaten te voorkomen, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen doorvoeren. Als u hier klikt, wordt er een opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden op www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Op deze website hebben we de code van Google Analytics met de functie 'anonymizeIp()' aangevuld. Hierdoor wordt de registratie van IP-adressen geanonimiseerd.

 

Google AdWords Conversion tracking

Indien u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, kunnen aan de hand van een cookie van Google AdWords, die na 30 dagen verloopt, statistieken over onze conversieratio’s worden opgesteld. Dit houdt in dat we te weten komen hoeveel bezoekers onze website bezoeken en binnen een tijdsbestek van 30 dagen een product via onze websites kopen. Het is hierbij niet mogelijk om gegevens te herleiden tot uw persoon.

Informatie over bezwaar maken:

Als u niet aan de trackingprocedure wilt deelnemen, kunt u de conversiecookies deactiveren door in uw browserinstellingen vast te leggen dat cookies van het betreffende domein worden geblokkeerd:

Google Adwords: googleadservices.com

Actuele informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de manier waarop Google concreet uw gegevens beschermt en verwerkt, kunt u vinden op https://privacy.google.com/businesses/ en https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

 

Google Maps

We maken op onze website gebruik van de component 'Google Maps'. 'Google Maps' is een dienst van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten (hierna te noemen: ‘Google’).

Bij elke afzonderlijke keer dat deze component wordt opgevraagd, plaats Google een cookie om bij de weergave van de website waarop de component 'Google Maps' is geïntegreerd, gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken. Deze cookie wordt doorgaans niet door het sluiten van de browser verwijderd, maar verloopt na een bepaalde tijd, tenzij de cookie voor die tijd handmatig door u wordt verwijderd.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, bestaat de mogelijkheid om de service van 'Google Maps' te deactiveren en op deze manier de doorgifte van gegevens aan Google te voorkomen. Hiervoor moet u de functie JavaScript in uw browser deactiveren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval 'Google Maps' niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Het gebruik van 'Google Maps' en de via 'Google Maps' verkregen informatie vindt plaats op basis van de gebruiksvoorwaarden van Google

www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

en de aanvullende algemene voorwaarden voor 'Google Maps'

www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Als u op het moment van het oproepen van de website 'Google Maps' met uw persoonlijke account bent ingelogd, kan Google de zo verkregen gegevens evenals uw IP-adres en andere browsergerelateerde gegevens registreren en aan uw account koppelen.

Als u deze doorgifte en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Google wilt tegengaan, moet u eerst bij deze aanbieder uitloggen voordat u onze website bezoekt.

 

Instagram

We hebben op onze websites onderdelen van de dienst 'Instagram' geïntegreerd. Instagram is een dienst die te kwalificeren is als audiovisueel platform en die het gebruikers mogelijk maakt om foto's en video's te delen en deze gegevens verder te verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitant van de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten.

Door het opvragen van een van de afzonderlijke pagina's van deze website die beheerd wordt door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een onderdeel van Instagram (Instagram-knop) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch via het betreffende onderdeel van Instagram de opdracht om een weergave van het betreffende onderdeel van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Instagram kennis over welke concrete webpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram met elke keer dat onze website door de betrokkene wordt opgevraagd en tijdens de gehele duur van het bezoek op onze website welke concrete webpagina de betrokkene bezoekt. Deze gegevens worden door het onderdeel van Instagram verzameld en door Instagram aan het betreffende Instagram-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene gebruikmaakt van een van de Instagram-knoppen die op onze website is geïntegreerd, worden de hiermee doorgegeven gegevens en informatie over de persoonlijke gebruikersaccount bij Instagram aan de betrokkene toegewezen en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram verkrijgt via het Instagram-onderdeel altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het tijdstip van het opvragen van onze website tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd. Dit vindt plaats en is niet afhankelijk van het feit of de betrokkene al dan niet het Instagram-onderdeel aanklikt. Als de betrokkene een dergelijke doorgifte van deze gegevens aan Instagram niet wil, kan deze de doorgifte ervan voorkomen door zich voor het opvragen van onze website af te melden bij zijn Instagram-account.

Meer informatie over de geldende privacybepalingen van Instagram kunnen worden geraadpleegd via help.instagram.com en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Contactformulier

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om via digitale weg contact op te nemen. Hierbij worden de gegevens die in de invoervelden worden ingevuld, de datum en tijdstip van de registratie en uw IP-adres opgeslagen. Voor de verwerking van de gegevens wordt om uw toestemming gevraagd. Als alternatief is er de mogelijkheid om contact op te nemen via het vermelde e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van u opgeslagen die via de e-mail worden doorgegeven.

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden of e-mail is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact resp. het gesprek met u. Dit is ook het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.

 

Herkenning en preventie van misbruik

De volgende gegevens worden door ons verzameld, verwerkt en gebruikt om geautomatiseerd te controleren of er aanwijzingen bestaan voor misbruik van de webshop:

 • uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijv. aankoop, naam, adres, e-mailadres, bezorgadres, betaalmethode en bankgegevens)
 • de gebruikersgegevens van uw bezoek aan de website van de webshop (resp. gegevens over begin, einde en omvang van de bezochte webpagina's en klikpaden)
 • een cookie (d.w.z. een klein tekstbestand dat lokaal wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de webbrowser) en/of een bezoeker-ID die elk anonieme gegevens kan bevatten over de eindapparatuur die bij het websitebezoek is gebruikt (bijv. uw beeldschermresolutie of de versie van uw besturingssysteem) en waarmee de door u gebruikte eindapparatuur met een zekere waarschijnlijkheid bij vervolgbezoeken weer kan worden herkend

U dient er zorg voor te dragen dat u derden aan wie u uw gebruikte eindapparatuur ter beschikking stelt, hierover informeert en dat deze eveneens de omschreven maatregelen aanvaarden resp. anderszins onze webshop niet bezoeken met uw eindapparatuur.

De gebruikersgegevens van uw bezoek aan de websites worden uit een database gehaald waar u onder een pseudoniem in bent opgeslagen. Wij hebben met het oog op de uitvoering van herkenning en preventie van misbruik

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstr. 99
76532 Baden-Baden
Duitsland

met de verwerking belast. Indien er een vermoeden van misbruik bestaat, controleert een medewerker van ons de beoordeling en de aanwijzingen die hieraan ten grondslag liggen. Indien het afsluiten van een overeenkomst wordt afgewezen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en krijgt u op verzoek de hoofdredenen voor deze beslissing meegedeeld. U heeft dan de gelegenheid om uw standpunt per e-mail: service@gerryweber.com of telefonisch: Tel.: +800 5201 1850 (international free phone number) kenbaar te maken, waarna de beslissing nogmaals door een medewerker wordt gecontroleerd. Deze procedure kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een kort, informeel bericht te sturen aan GERRY WEBER Retail GmbH, Neulehenstr. 8, 33790 Halle/Westfalen, Duitsland of per e-mail naar service@gerryweber.com. Een verdere gebruikmaking van de webshop van GERRY WEBER is dan vanuit ons standpunt evt. niet meer mogelijk.

Als rechtsgrondslag voor de aanwezigheid op het web dient de bevestiging dat de privacybepaling ter kennis is genomen alsmede het gebruik van onze website.

Als u een bestelling plaatst op de website, bestaat de wettelijke basis doorgaans uit het uitvoeren van een overeenkomst in het kader van de bestelling en het uitvoeren van een opdracht, zoals het verzamelen van de bestelde artikelen en de levering.

Uw gegevens worden voor de duur van de zakelijke relatie opgeslagen. Als u de zakelijke relatie beëindigt, worden de gegevens verwijderd resp. die gegevens geblokkeerd waarvoor nog een wettelijke bewaartermijn geldt, zoals bij facturen en leverbonnen.

 

Verzending van de nieuwsbrief 

Op onze website zijn er verschillende nieuwsbrieven waarvoor bezoekers zich kunnen aanmelden. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Deze worden verwerkt door Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Straße 1, 12489 Berlin, Germany. GERRY WEBER heeft hiervoor een overeenkomst over de verwerking met Emarsys gesloten.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is het ter beschikking zijn van de toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de betreffende gebruiker. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een link.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

 

Nieuwsbrieftracking

De nieuwsbrieven van GERRY WEBER bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is ingebed en in HTML-formaat kan worden verzonden om het registreren en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische analyse van het slagen of mislukken van een online marketingcampagne worden uitgevoerd. Aan de hand van ingebedde trackingpixels kan GERRY WEBER erkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links uit de e-mail de betrokkene heeft opgevraagd.

Deze persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven zijn verzameld, worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter op de interesses van de betrokkene af te stemmen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. U heeft het recht om op elk gewenst moment de betreffende afzonderlijke toestemming die u via de double-opt-in-procedure hebt verleend in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd.

 

Shopauskunft.de

We maken op onze website gebruik van de klantbeoordelingstool van Shopauskunft.de GmbH & Co.KG, c/o SPACES, Gorch Fock Wall 1A, 20354 Hamburg, Duitsland. Als u een vrijwillige en optionele beoordeling geeft via shopauskunft.de worden de gegevens die door u worden ingevoerd via het portaal Shopauskunft geregistreerd en gepubliceerd. Uw beoordelingen zijn geheel vrijwillig en hebt de keus of u uw naam daar volledig of afgekort invoert of dat u hiervoor een eigen anoniem pseudoniem gebruikt.

 

Sociale media

GERRY WEBER is online actief op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, WhatsApp en YouTube. Het is het doel van deze accounts om met de actieve gebruikers ervan te communiceren en hen te informeren over onze producten en diensten.

Bij het opvragen van ons profiel in de sociale netwerken gelden de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitanten. Voor zover niet anders in het kader van onze privacyverklaring aangegeven, verwerken wij gegevens van de gebruiker, voor zover deze met ons op de sociale netwerken en platforms communiceert, bijvoorbeeld door reacties te plaatsen op onze pagina of ons berichten te sturen. Het toesturen van persoonsgegevens op dit platform is altijd vrijwillig. De persoonsgegevens in de door ons zichtbare of openbare communicatie kunnen op elk gewenst moment door de gebruiker worden verwijderd. 

 

Naar de privacyverklaringen van de webdiensten:

 

Web beacons

Enkele websites van GERRY WEBER en online nieuwsbrieven in HTML-formaat maken gebruik van web beacons in combinatie met cookies om algemene statistieken over het websitegebruik op te stellen. Een web beacon is een elektronisch, onzichtbaar beeld dat ook wel een single-pixel gif of een clear gif wordt genoemd. Web beacons kunnen bepaalde soorten informatie op de computer van een bezoeker herkennen, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en datum waarop de pagina is geopend en de beschrijving van de pagina waar de web beacon zich op bevindt. U kunt enkele web beacons onbruikbaar maken door de met hen verbonden cookies af te wijzen.

 

YouTube

Wij voegen video's in van het platform 'YouTube' van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u zich tot ons richten via bovengenoemde contactgegevens. We passen onze informatie over gegevensbescherming van tijd tot tijd aan, bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn bij de afzonderlijke dienstverleners. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te zijn van de actuele versie van de verwerking.

Privacyverklaring overeenkomstig art. 13 AVG van 21.09.2020